Przemoc fizyczna i psychiczna

Przemoc fizyczna i psychiczna

Niebieska Linia - Więcej Szczegółów

 

 

 

 Kobieto jeżeli doznajesz przemocy dzwoń pod numer 078 930 6566  lub na Policję

Przemoc to przestępstwo. Stosowania jakiejkolwiek formy przemocy zakazuje polskie prawo:

Przemoc fizyczna
 – bicie, popychanie, odpychanie, szarpanie, duszenie, policzkowanie
Przemoc psychiczna – poniżanie, wyśmiewanie, upokarzanie, kontrolowanie, ograniczanie kontaktów, krytyka, narzucanie własnych sądów, wyzywanie, zawstydzanie, stosowanie gróźb, izolacja, groźba zabójstwa, domaganie się posłuszeństwa. 
Przemoc seksualna
 – naruszanie godności osobistej, wymuszanie pożycia seksualnego (również w małżeństwie), molestowanie seksualne, wymuszanie nieakceptowanych pieszczot i praktyk seksualnych. 
Przemoc ekonomiczna
 – kontrolowanie wydatków, odbieranie zarobionych pieniędzy, uniemożliwianie podjęcia pracy, niezaspokajanie materialnych potrzeb rodziny.
Powszechnie uważa się przemoc w rodzinie to- sprawa prywatna i że nikt nie powinien mieszać się do tego, w jaki sposób dwoje ludzi rozwiązują swoje problemy. Czy to słuszna postawa?

Przemoc w rodzinie jest przestępstwem i istotnym problemem społecznym; dotyczy każdego z nas. Prawie połowa zamordowanych kobiet to ofiary swoich mężów/ partnerów lub byłych partnerów. Dane statystyczne pokazują, że sprawcami przemocy są najczęściej osoby znane ofierze, a do przemocy najczęściej dochodzi w domu.
Czy zdarza się, że ktoś bliski: 

Popycha Cię, policzkuje, szarpie, bije? Traktuje w sposób, który Cię rani? 
Obrzuca Cię obelgami i wyzwiskami? 
Zmusza Cię do robienia rzeczy, które Cię poniżają? Nie pozwala Ci widywać się z przyjaciółmi i bliskimi? 
Grozi, że Cię zabije lub zrobi Ci krzywdę? 
Zabiera Ci pieniądze, każe o nie prosić? 
Niszczy Twoją własność? 
Nieustannie Cię krytykuje i obwinia? 

Jeśli odpowiedziałaś TAK przy choćby jednym pytaniu w stosunku do własnej osoby lub Twojej znajomej – możesz być ofiarą lub świadkiem przemocy domowej. 


Pamiętaj, że jeśli chcesz pomóc, musisz także zadbać o własne bezpieczeństwo – unikaj konfrontacji ze sprawcą przemocy, zadzwoń do nas bądź poinformuj policję o zaistniałej sytuacji.

 


 

Jakie służby zajmują się w Polsce ściganiem sprawców przemocy domowej i gdzie należy się zgłosić?

Zadania polskich instytucji i służb społecznych w dziedzinie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Policja
Do podstawowych zadań policji należy m.in.:
- ochrona życia i zdrowia ludzi oraz mienia przed bezprawnymi zamachami naruszającymi te dobra,
- inicjowanie i organizowanie działań mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym zakresie z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami pozarządowymi.
- wykrywanie przestępstw i wykroczeń oraz ściganie ich sprawców.

Działania chroniące ofiary przemocy domowej podejmowane przez policję zgodnie z obowiązującym prawem:
- interwencja,
- sporządzenie dokładnego opisu zdarzenia (notatka urzędowa),
- zatrzymanie sprawców przemocy domowej stwarzających w sposób oczywisty zagrożenie dla życia bądź zdrowia ofiar, a także mienia,
- wszczęcie postępowania przygotowawczego przeciwko sprawcy przemocy w przypadku zgłoszenia lub stwierdzenia popełnienia przestępstwa,
- zabezpieczenie dowodów popełnienia przestępstwa,
- podjęcie działań prewencyjnych wobec sprawcy przemocy,
- udzielenie informacji ofiarom o możliwości uzyskania pomocy.

Osoby wzywające policję mają prawo do:
- uzyskania od policjantów zapewnienia doraźnego bezpieczeństwa,
- uzyskania informacji, kto przyjechał na wezwanie - numer identyfikacyjny policjantów, nazwa i siedziba jednostki,
- wykorzystania dokumentacji interwencji policyjnej jako dowodów w sprawie karnej przeciw sprawcy przemocy,
- zgłoszenia interweniujących policjantów na swiadków w sprawie sądowej.

Prokuratura
Osoby poszkodowane na skutek przemocy domowej, a także świadkowie mogą złożyć w prokuraturze bądź na policji zawiadomienie o przestępstwie ściganym w trybie publiczno-skargowym lub wniosek o ściganie przestępstwa (dotyczy to przestępstw ściganych na wniosek osoby poszkodowanej). W przypadku uzasadnionego podejrzenia, że popełniono przestępstwo prokuratura wspólnie z policją ma obowiązek:
- wszcząć postępowanie przygotowawcze mające na celu sprawdzenie czy faktycznie popełniono przestępstwo,
- wyjaśnienia okoliczności czynu,
- zebrania i zabezpieczenia dowodów,
- ujęcia sprawcy,
- w uzasadnionym przypadku zastosować środek zapobiegawczy wobec sprawcy przemocy w postaci dozoru policyjnego, tymczasowego aresztowania

Działalność gmin
Obowiązek przeciwdziałania przemocy w rodzinie, szczególnie w rodzinie z problemem alkoholowym, spoczywa także na samorządach lokalnych. Zgodnie ze znowelizowaną Ustawą o Wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, do zadań własnych gminy należy m.in. udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychologicznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie.
Możliwości działań na rzecz pomocy ofiarom przemocy domowej podejmowanych na terenie gmin:

1. Udostępnienie rodzinom, w których występuje przemoc, pomocy psychospołecznej i prawnej, poprzez:
a) tworzenie i prowadzenie:
- punktów informacyjno-konsultacyjnych
- schronisk dla ofiar przemocy domowej
- ośrodków interwencji kryzysowej
- telefonów zaufania
- programów środowiskowych
b) inicjowanie powstawania i wspieranie:
- organizacji społecznych pomagających ofiarom przemocy domowej,
- grup wsparcia dla ofiar przemocy domowej,
Zadania te powinny być umieszczone w Gminnym programie rozwiązywania problemów alkoholowych. Na realizację tego programu gmina przeznacza środki z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

2. W przypadku gdy aktom przemocy towarzyszy picie alkoholu należy powiadomić gminną komisję rozwiązywania problemów alkoholowych, która zgodnie z prawem powinna:
- przeprowadzić dokładne rozeznanie sytuacji (wywiad środowiskowy),
- wezwać osobę nadużywająca alkoholu i stosującą przemoc na rozmowę ostrzegawczą, informującą o prawnych konsekwencjach stosowania przemocy wobec bliskich,
- udzielić wsparcia socjalnego, psychologicznego, prawnego osobom poszkodowanym,
- poinformować członków rodzin o możliwościach szukania pomocy w zakresie problemów alkoholowych i przemocy domowej,
- prowadzić dokumentację przypadku,
- w przypadku stwierdzenia bądź podejrzenia popełnienia przestępstwa powiadomić organy ścigania,
- w razie konieczności powiadomić policję i wnioskować o objęcie rodziny działaniami zgodne z kompetencjami, np. wizyty dzielnicowego,
- w razie konieczności powiadomić ośrodek pomocy społecznej i wnioskować o objęcie rodziny działaniami zgodne z kompetencjami,
- wnioskować do sądu rejonowego o zastosowanie, wobec osoby uzależnionej od alkoholu, obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego,
- współpracować z innymi instytucjami i organizacjami pomagającymi ofiarom przemocy domowej w środowisku lokalnym,

Pomoc społeczna
Celem działania pomocy społecznej (zgodnie z Ustawą o pomocy społecznej) jest umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenia trudnych sytuacji życiowych, których same nie są w stanie pokonać, a także zapobieganie powstawaniu tych sytuacji. Pomoc społeczna jest udzielania między innymi w przypadku przemocy w rodzinie. Przemoc domowa jest przyczyną dysfunkcji rodziny, a także może być konsekwencją dysfunkcji o innym podłożu. Pomocy społecznej udziela się także w przypadku: ubóstwa, sieroctwa, bezdomności, alkoholizmu, narkomanii, bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych. Wszystkie te sytuacje mogą sprzyjąć występowaniu przemocy wobec bliskich bądź z niej wynikać. W strukturach lokalnych działają Miejskie lub Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej. Bezpośrednią pomocą rodzinom i osobom potrzebującym zajmują się pracownicy socjalni działający zgodnie z ustaloną rejonizacją. W ramach swoich kompetencji i zadań pomoc społeczna:
- przeprowadza wywiad środowiskowy umożliwiający diagnozę sytuacji rodziny lub osoby. (Niebieska karta – załącznik do wywiadu),
- przygotowuje wszechstronny plan pomocy,
- monitoruje efekty podjętych działań,
- pomaga w załatwianiu spraw urzędowych i innych ważnych spraw bytowych,
- udziela szeroko rozumianego poradnictwa, np. prawnego, psychologicznego lub wskazuje miejsca gdzie można uzyskać taką pomoc,
- udziela informacji o przysługujących świadczeniach i formach pomocy
- w uzasadnionych przypadkach:
- udziela pomocy finansowej w formie zasiłków stałych, okresowych, celowych,
- udziela pomocy rzeczowej np. przekazanie odzieży, żywności,
- udziela zasiłków i pożyczek na ekonomiczne usamodzielnienie się
- informuje o możliwościach uzyskania pomocy w środowisku lokalnym,
- wskazuje miejsca zajmujące się pomaganiem ofiarom przemocy domowej, w tym możliwości otrzymania schronienia np. w schroniskach, hostelach, ośrodkach,
- w razie potrzeby bądź na życzenie zaintersowanych zwraca się do policji o podjęcie działań prewencyjnych wobec sprawcy, zgodnie z kompetencjami policji,
- w przypadku stwierdzenia bądź podejrzenia popełnienia przestępstwa powiadamia organy ścigania,
- może organizować i prowadzić np. punkty informacyjne, ośrodki pomocy, grupy wsparcia dla ofiar przemocy domowej, świetlice dla dzieci,
- współpracuje z innymi instytucjami i organizacjami

Służby zdrowia
Głównym zadaniem służby zdrowia jest ochrona zdrowia pacjenta. Zjawisko przemocy domowej kwalifikuje się do zakresu sytuacji objętych świadczeniami zdrowotnymi ponieważ: a) bardzo często towarzyszą mu wyraźne uszkodzenia zdrowia somatycznego,
b) zawsze występują poważne uszkodzenia zdrowia psychicznego. W dziedzinie pomocy ofiarom przemocy domowej, oprócz zadań podstawowych, takich jak np. udzielenie pomocy medycznej, istotne jest:
- rozpoznanie sygnałów świadczących o występowaniu przemocy, szczególnie gdy ofiary bądź świadkowie próbują to ukryć,
- umiejętoność przeprowadzenia rozmowy umożliwiającej rozpoznanie form przemocy i częstotliwości jej występowania,
- poinformowanie ofiar o możliwościach szukania pomocy,
wystawienie na prośbę poszkodowanych zaświadczenia lekarskiego o stwierdzonych obrażeniach,
- poinformowanie ofiar o miejscach i warunkach wystawienia obdukcji,
- w przypadku stwierdzenia takiej konieczności lub na prośbę poszkodowanych powiadomienie innych służb np. pomocy społecznej, policji, gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych,
- w przypadku stwierdzenia podczas badania lub podejrzenia popełnienia przestępstwa, np. ślady cięzkiego uszkodzenia ciała, ślady podejrzanych oparzeń, wykorzystania seksualnego, powiadomienie organów ścigania.

Organizacji pozarządowe
Informacja o działalności lokalnych organizacji pozarządowych powinna być dostępna w każdej gminie, w przychodni, poradni, szkole, komisariacie, itp. Organizacje pozarządowe to są głównie stowarzyszenie, fundacje, kluby. W zakresie pomocy ofiarom przemocy domowej organizują:
- telefony zaufania, punkty informacyjno - konsultacyjne, ośrodki pomocy, schroniska, hostele,świetlice dla dzieci
- pomoc psychologiczną, w grupie i kontakcie indywidualnym,
- pomoc prawną, w tym pisanie pozwów, wniosków
- pomoc socjalną
- grupy wsparcia,
- grupy samopomocowe,
- pomoc socjoterapeutyczną dla dzieci,
- udział w prowadzeniu wywiadów środowiskowych,
- udział w pracach zespołów pomagających ofiarom przemocy np. przy gminnej komisji czy ośrodku pomocy społecznej,
- udział w interwencjach,
- pilotowanie przypadków,
- pomoc w załatwianiu spraw urzędowych i innych

 


 

Przemoc fizyczna i psychicznaTwój Terrorysta

Twój Damski Bokser

Twój Sadysta

Nie Czekaj aż zamorduje Ciebie i Twoje dzieci.

Twoje Szybkie Działanie  pomoże mu trafić pod SądSyndrom Poczucia Winy u Kobiet

Kobiety, które doznają przemocy fizycznej ze strony swoich partnerów, przechodzą najczęściej przez trzy fazy powtarzającego się cyklu. Często mówimy, że tkwią w tzw. błędnym kole przemocy. 

Pierwsza faza narastania napięcia, polega na stałym poirytowaniu partnera. Kobieta stara się go uspokoić, dba o staranne wypełnienia swoich domowych obowiązków, zastanawia się, co może zrobić, by uniknąć kolejnej awantury. 

Faza druga ostrej przemocy. W tej fazie mężczyzna staje się gwałtowny, wpada w szał, jest drobiazgowy i z tego powodu prowokuje awantury. Kobiecie grozi poważne niebezpieczeństwo, w takich momentach decyduje się na wezwanie policji, zwrócenie się o pomoc.
 
Faza trzecia
 okazanie skruchy i miłości (tak zwany miesiąc miodowy). Sprawca obiecuje poprawę, przeprasza, jest czuły i troskliwy. Ta faza zazwyczaj nie trwa długo, po jakimś czasie wraca przemoc i staje się gwałtowniejsza, dotkliwsza. To właśnie z powodu tej fazy kobietom trudno jest podjąć działania mające na celu zatrzymanie przemocy. Pojawia się nadzieja, że przemoc była incydentalna. Że on jest tak naprawdę dobrym mężem i ojcem. W tej fazie bardzo często pojawia się u kobiety poczucie winy "być może to ja jestem winna", "może powinnam bardziej o niego dbać", "muszę mniej go denerwować", "na pewno miał ciężki dzień w pracy, powinnam go zrozumieć" itp. Często podczas tej fazy kobiety wycofują zeznania dokonane na policji czy w prokuraturze. 

Fazy te, występujące naprzemiennie powodują uwikłanie kobiety i niemożność trzeźwego spojrzenia na sytuację oraz podjęcia racjonalnych działań mających na celu zakończenie przemocy. Kobiety zostają bardzo często w toksycznym związku "dla dobra dzieci". Myślą aby "dzieci miały ojca". Dzieci wówczas stają się narzędziem i zostają wciągnięte do gry. Zdarza się również , że dzieci są bite, po to, by ukarać kobietę, by wyrazić złość do niej skierowaną, żeby ją zastraszyć i podporządkować. Sytuacja dzieci w rodzinach, w których stosowana jest przemoc jest niezwykle trudna. Nawet, jeżeli nie doznają przemocy bezpośrednio, funkcjonują w układzie opartym na przymusie. Atmosfera pełna napięcia oraz niewłaściwy model relacji rodzinnych wyposaża je w bagaż doświadczeń, z którym często nie mogą sobie poradzić. 
Emocjonalna
 reakcja na uraz, jakim jest dorastanie w domu, gdzie jedno z rodziców znęca się nad drugim, ponosi za sobą konsekwencje. Dziecko staje się często nad odpowiedzialne, przejmując rolę opiekuna nad ofiarą. Często wydaje im się, że to one są winne tego, co się dzieje w domu, "gdybym była grzeczna, tatuś nie zbiłby mamusi". Żyją w stałym lęeku, nawet, jeżeli teraz jest spokój, nie wiadomo, co zdarzy się za chwilę. Posiadają Mają olbrzymie poczucie winy, często czują, że powinny coś zrobić, żeby powstrzymać przemoc, czuj się też winne i nielojalne wobec ofiary, jeżeli darzy sprawcę uczuciem. Niepewność wobec własnych myśli i uczuć, przeżywanie jednocześnie uczuć sprzecznych jest dla dziecka bardzo trudne. Dziecko traci zaufanie do jednego z rodziców i nie jest już z nim w kontakcie, może bać się, że drugi także zawiedzie, opuści. 
Dzieci
 z domów dotkniętych przemocą bardzo często w życiu dorosłym stają się ofiarami lub sprawcami przemocy domowej.

 Gdy wiem, że przemoc ma miejsce - co mogę zrobić?

Wiele osób zna kobiety doświadczające przemocy, wie, że w ich domu dzieje się źle, ale nie wie jak w takiej sytuacji zareagować, pomóc.

Znęcanie się jest przestępstwem ściganym z urzędu. Jeśli widzisz, że Twoja sąsiadka często ukrywa siniaki, a zza ściany często dochodzą odgłosy awantury - zgłoś swoje podejrzenia na Policję.

Podstawą wszczęcia działań może być zarówno zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa, złożone przez samą ofiarę znęcania się czy też świadka (np. Ciebie), jak i własna inicjatywa organów ścigania (Policji, która podczas interwencji stwierdza, że w danym domu dochodzi do znęcania).

Zgodnie z art. 207. § 1. Kodeksu karnego, kto znęca się fizycznie lub psychicznie nad osobą najbliższą lub nad inną osobą pozostającą w stałym lub przemijającym stosunku zależności od sprawcy albo nad małoletnim lub osobą nieporadną ze względu na jej stan psychiczny lub fizyczny, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
§ 2. Jeżeli czyn określony w § 1 połączony jest ze stosowaniem szczególnego okrucieństwa, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.
§ 3. Jeżeli następstwem czynu określonego w § 1 lub 2 jest targnięcie się pokrzywdzonego na własne życie, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12.Aby skutecznie pomóc i wspierać osobę doznającą przemocy:

Nie musisz być specjalistką w tej dziedzinie, kilka poniższych zasad, pomoże Ci wesprzeć ofiarę przemocy.

- wierz w prawdziwość jej relacji, nawet gdy brzmi dla ciebie mało wiarygodnie,
- pamiętaj, że odpowiedzialność za sytuacje przemocowe zawsze ponosi sprawca,
- często kobiety, które doświadczają przemocy wycofują się z podjętych kroków i działań - nie gniewaj się na nią, ani nie obrażaj, taki jest mechanizm przemocy. Pamiętaj, że zwłaszcza wtedy potrzebuje ona naszego zapewnienia, że nadal może na nas liczyć,

- spróbuj przekonać ją, aby szukała pomocy na zewnątrz,

- podaj jej adresy i numery telefonów instytucji zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie, możesz podać nasz numer interwencyjny: 0 789 30 65 66

- nie bój się informować innych osób z twojego otoczenia o tym, co się dzieje, to przerywa krąg milczenia i powoduje, że sprawca przemocy traci poczucie bezkarności,

- wyraź zgodę na to, by być świadkiem dla policji, prokuratury, sądu co może potwierdzić wiarygodność zeznań ofiary przemocy


Czy jednorazowy akt agresji to już przemoc?

Bywa, że pierwszy akt przemocy jest dziełem przypadku, ale brak reakcji na niego może stać się przyczyną kolejnych. Przemoc w rodzinie charakteryzuje się tym, że jest zamierzona. Jej celem jest kontrolowanie i podporządkowanie ofiary. Siły są nierówne – zazwyczaj ofiara jest słabsza. Przemoc narusza prawa i dobra osobiste, prawo do nietykalności fizycznej, godności, szacunku. Powoduje cierpienie i ból, niekiedy zagraża życiu. Doświadczanie bólu i cierpienia powoduje, że ofiara ma mniejszą zdolność do samoobrony.
Pierwszy raz zazwyczaj nie jest ostatnim. Jest to natomiast ostatni moment do reakcji.


Bywa, że pierwszy akt przemocy jest dziełem przypadku, ale brak reakcji na niego może stać się przyczyną kolejnych. Przemoc w rodzinie charakteryzuje się tym, że jest zamierzona. Jej celem jest kontrolowanie i podporządkowanie ofiary. Siły są nierówne – zazwyczaj ofiara jest słabsza. Przemoc narusza prawa i dobra osobiste, prawo do nietykalności fizycznej, godności, szacunku. Powoduje cierpienie i ból, niekiedy zagraża życiu. Doświadczanie bólu i cierpienia powoduje, że ofiara ma mniejszą zdolność do samoobrony.
Pierwszy raz zazwyczaj nie jest ostatnim. Jest to natomiast ostatni moment do reakcji.

Jakie przepisy prawne dotyczą przemocy w rodzinie?

PRAWO ŚCIGA SPRAWCÓW PRZESTĘPSTW PRZECIWKO OSOBOM BLISKIM ZA:

art. 207 §1 k.k. Znęcanie się fizyczne lub psychicznie nad osobą najbliższą lub nad inną osobą pozostającą w stałym lub przemijającym stosunku zależności od sprawcy albo nad małoletnim lub osobą nieporadną ze względu na jej stan psychiczny lub fizyczny - podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat (ścigane z urzędu)*.


art. 191 §1 k.k. Kto stosuje przemoc wobec osoby lub groźbę bezprawną w celu zmuszenia innej osoby do określonego działania, zaniechania lub znoszenia - podlega karze pozbawienia wolności do lat 3 (ścigane z urzędu)*.


art. 197 §1 k.k. Kto przemocą lub groźbą bezprawną lub podstępem doprowadza inną osobę do obcowania płciowego, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10 (ściganie następuje na wniosek pokrzywdzonego)**.


art. 209 §1 k.k. Kto uporczywie uchyla się od wykonywania ciążącego na nim z mocy ustawy lub orzeczenia sądowego obowiązku opieki przez nie łożenie na utrzymanie osoby najbliższej lub innej osoby i przez to naraża ją na niemożność zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych - podlega karze pozbawienia wolności do lat 2 (ściganie następuje na wniosek pokrzywdzonego)**.


* ściganie z urzędu polega na tym, że prokurator i policja prowadzą postępowanie niezależnie od woli i zgody osoby pokrzywdzonej. Wycofanie skargi lub odmowa zeznań nie jest podstawą do umorzenia postępowania, jeśli istnieje uzasadnione przypuszczenie, że popełniono przestępstwo.
**ściganie na wniosek polega na tym, że bez wniosku osoby pokrzywdzonej postępowanie w danej sprawie nie może być wszczęte. Wiadomo ,że najwięcej rodzajów przemocy psychicznej i fizycznej  doświadczają osoby ,które mieszkają,w otoczeniu mając czynnego alkoholika.W większości przypadków przemocy powodem jest nadużywanie alkoholu przez jednego z członków rodziny. Ile to razy musiałaś ? wyjść z domu w ciemnych okularach,albo owijać szyję szalem lub głowę chustą,aby ukryć przed innymi ślady np: wczorajszej awantury z pijanym mężem,ile to  jest kobiet ?,które mają posiniaczone ciało,połamane żebra lub inne uszkodzenia ciała,ile to kobiet ? jest gwałconych przez własnych mężów ,kochanków ,partnerów,dlatego ta strona jest poświęcona „Przemocy” aby pomóc tym wszystkim ,którzy żyją w ciągłym strachu,lęku i wewnętrznym wstydzie.Tutaj  znajdziesz wszelkie informacje jak  bronić się ,jak zapobiegać i jak szukać rozwiązania tego  karygodnego zachowania przez naszych „brutali” klikając na ten link • Przemoc Fizyczna

  Możesz  o tym napisać,podzielić się z nami tym ,czego boisz się powiedzieć bliskim ,znajomym i Policji.Nie ma obowiązku przedstawiania się ,możesz anonimowo pod jakimkolwiek pseudonimem opisać własne doświadczenia z własnego życia.W ten sposób pomożesz sobie i innym. 
Jest do Dyspozycji też tzw: Niebieska Lina  http://www.niebieskalinia.pl/pages.php?assign=ngodz  tam znajdziesz telefon kontaktowy i bezpośrednią pomoc.Obecne przepisy regulują automatyczne i szybkie podejmowanie interwencji wraz z Policja i nawet w ciągu 48 godzin oprawca może być oddany pod sąd,dlatego nie bój się,że wróci,że znowu Cię będzie bił ,groził-Nie możesz żyć w ciągłym strachu.Co to jest przemoc?


Przemoc to każde zachowanie, które nas poniża, narusza nasze prawa i powoduje psychiczne lub fizyczne cierpienie. Nie musi wiązać się z fizycznymi obrażeniami. Znęcanie się psychiczne i wymuszanie współżycia seksualnego są również formą przemocy. Przemoc w rodzinie - jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste członków rodziny (czyli osób najbliższych, wymienionych w art.115 § 1 Kodeksu karnego), a także innych osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących, w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą. /na podstawie Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie Dz.U.2005 r. nr 180 poz.1493/ 

Rodzaje przemocy:
 Przemoc fizyczna - bicie, popychanie, odpychanie, szarpanie, duszenie, policzkowanie Przemoc psychiczna - poniżanie, wyśmiewanie, upokarzanie, kontrolowanie, ograniczanie kontaktów, krytyka, narzucanie własnych sądów, wyzywanie, zawstydzanie, stosowanie gróźb, izolacja, groźba zabójstwa, domaganie się posłuszeństwa. Przemoc seksualna - naruszanie godności osobistej, wymuszanie pożycia seksualnego (również w małżeństwie), molestowanie seksualne, wymuszanie nieakceptowanych pieszczot i praktyk seksualnych. Przemoc ekonomiczna - kontrolowanie wydatków, odbieranie zarobionych pieniędzy, uniemożliwianie podjęcia pracy, niezaspokajanie materialnych potrzeb rodziny.

 


 

Przemoc fizyczna i psychicznaSprawcy Przemocy.

Czują swoją Wolność i Siłę Dopóty Ty nie zareagujesz.

Ci ,którzy krzywdzą Ciebie i Twoją rodzinę powinni zostać ukarani.

Uwierz w siebie i Oddaj sprawę w ręce Przepisów Prawa.NADUŻYWANIE ALKOHOLU A PRZEMOC


Przemoc w rodzinie bardzo często jest związana z nadużywaniem alkoholu.
Osoby znajdujące się w stanie nietrzeźwości tracą samokontrolę i mogą zachowywać
się w nieprzewidywalny sposób. Pod wpływem alkoholu zanikają istniejące
w człowieku hamulce, wewnętrzne zakazy krępujące jego zachowanie.
Częste nadużywanie alkoholu prowadzi do nasilenia się zachowań agresywnych.
Nawet osoba uznawana normalnie za spokojna i opanowaną, w stanie upojenia
alkoholowego, może stosować przemoc niszcząc swoją rodzinę. Mimo, iż pijany
człowiek nie potrafi logicznie myśleć, rozumieć i oceniać swoich czynów oraz
nie docierają do niego racjonalne argumenty, to nie można jednak w żaden sposób
usprawiedliwiać jego agresywnych zachowań. Uzależnienie od alkoholu sprawcy
przemocy nie jest okolicznością łagodzącą. To sam sprawca, wprowadzając się
w stan nietrzeźwości, jest w pełni odpowiedzialny za swoje czyny.
Musisz pamiętać, że uzależnienie od alkoholu wywiera zły wpływ nie tylko na
osobę, która pije, ale stanowi poważne zagrożenie dla innych członków rodziny.
Życie z alkoholikiem może doprowadzić do współuzależnienia. Stan taki jest bardzo
niebezpieczny, gdyż podtrzymuje picie i utrudnia wyjście z nałogu. Zarówno osoby uzależnione
jak i współuzależnione wymagają specjalistycznej pomocy terapeutycznej.
Nie jest łatwo przyznać się do tego, że w rodzinie występuje problem alkoholu
i przemocy. Wstyd, że w rodzinie ma się kogoś, kto pije i terroryzuje swoich bliskich,
obawa przed reakcją otoczenia, strach przed zemstą dręczyciela czy nieracjonalne poczucie
bycia współwinnym przeszkadza w zwróceniu się po pomoc.
Jeśli w Twojej rodzinie występuje problem alkoholu i przemocy, nie szukaj rad
u osób niekompetentnych. Ratuj zdrowie swoje i swojej rodziny – zwróć się po
pomoc do instytucji, które profesjonalnie zajmują się leczeniem uzależnienia
i przemocy.